Zarówno dla inwestorów i zarządców dróg publicznych jak i inwestorów prywatnych wykonujemy projekty:

 • dróg i ulic
 • ciągów pieszo – jezdnych
 • parkingów i miejsc postojowych
 • ścieżek rowerowych
 • chodników
 • zjazdów indywidualnych i publicznych
 • obiektów inżynierskich, przepustów
 • renowacji i naprawy nawierzchni
 • czasowej i stałej organizacji ruchu
 • budowy i przebudowy sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych
 • kanalizacji deszczowej

Prace projektowe prowadzone są z zastosowaniem specjalistycznych programów branżowych.
Wykonujemy dokumentacje projektowe w sposób kompleksowy, począwszy od sporządzenia map do celów projektowych, wykonania podziałów geodezyjnych oraz przedstawienia inwestorowi koncepcji projektowej opartej na prognozie ruchowej , ocenie stanu nawierzchni i badaniu podłoża.
Ocenę stanu istniejącego nawierzchni przeprowadzamy na podstawie badań nośności, pomiarów ugięć, odwiertów istniejącej nawierzchni, a także pomiarów równości podłużnej i poprzecznej.

W skład dokumentacji mogą wchodzić (w zależności od wymagań inwestora):

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • dokumentacja geotechniczna
 • projekty branżowe
 • przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót
 • wymagane przepisami prawa uzgodnienia i decyzje

Na życzenie Inwestora, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, uzyskujemy decyzję pozwolenia na budowę, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź dokonujemy zgłoszenia robót budowlanych.