Oferujemy usługę zarówno kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji budowlanych jak i wybranych branż, np.: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej. Sprawowanie przez naszych specjalistów funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wiąże się przede wszystkim z następującymi czynnościami:

 • Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji technicznej.
 • Opiniowanie i akceptacja dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę.
 • Kontrola zgodności realizowanych robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową.
 • Kontrola przestrzegania Prawa Budowlanego, przepisów BHP na budowie.
 • Prowadzenie pomiarów i ocena materiałów oraz robót w miejscach wyprodukowania i na placu budowy akceptacja materiałów zgodnie z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta. Kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania.
 • Akceptacja i dopuszczenie sprzętu i środków transportowych do prowadzenia robót.
 • Informowanie Zamawiającego o wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny kontraktowej lub planowaną datę zakończenia.
 • Wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową.
 • Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie Rad Budowy z udziałem Inwestora i Wykonawcy Robót oraz prowadzenie Narad Technicznych i sporządzanie raportów z rad budowy i narad technicznych.
 • Egzekwowanie od Wykonawcy Robót stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 • Ocenianie zgodności materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i pomiarów dostarczanych przez wykonawcę oraz wykonywanych przez własne laboratorium badań, pomiarów i sprawdzeń.
 • Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.
 • Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
 • Dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. Udział w odbiorach końcowym i ostatecznym (pogwarancyjnym).