Laboratorium budowlane firmy INBUD CONTROL specjalizuje się w wykonywaniu badań dla budownictwa. Doświadczenie w branży i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Jesteśmy laboratorium niezależnym, dzięki czemu zapewniamy całkowitą bezstronność wyników wykonywanych badań. Wspólnie określamy potrzeby klienta i pomagamy przy wyborze adekwatnych do problemu metod badawczych. Pobieramy i odbieramy próbki od zleceniodawcy oraz utrzymujemy i pielęgnujemy je w odpowiednich warunkach. Przeprowadzamy badania a następnie przedstawiamy wyniki wraz z ich interpretacją w możliwie najkrótszym czasie.

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Zakres obsługiwanych elementów robót:

 • podłoże gruntowe pod różnego rodzaju konstrukcje i budowle (fundamenty, nasypy, nawierzchnie drogowe, parkingi, place utwardzone,);
 • roboty ziemne (wykopy, nasypy, wały, groble, makroniwelacje terenu);
 • elementy wykonywane z gruntu ulepszonego spoiwami;
 • podbudowy, warstwy ulepszonego podłoża oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne (odsączające, odcinające, wzmacniające, mrozoochronne);
 • zasypki wszystkich instalacji układanych w gruncie (sanitarna, wodociągowa, elektroenergetyczna) oraz zasypki obiektów inżynierskich (przyczółki mostowe, przepusty);
 • wszelkie betonowania (obiekty mostowe, kubaturowe, fundamentowania);
 • badania typu i ocena zgodności elementów prefabrykowanych;

Badania terenowe:

  • Badania zagęszczenia gruntów po robotach ziemnych:

a) objętościomierz piaskowy,

b) cylinder wciskany,

c) badania lekką sondą dynamiczną (do głębokości 6m);

 • Badania nośności i zagęszczenia płytą VSS;
 • Pomiary równości podłużnej nawierzchni planografem;
 • Pomiary równości podłużnej lub poprzecznej nawierzchni za pomocą łata i klina;
 • Oznaczenie ilości cementu użytego do stabilizacji gruntu;
 • Oznaczenie ilości emulsji użytej do skropienia;

Badania gruntów i kruszyw:

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej;
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Proctor);
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego;
 • Analiza sitowa;
 • Analiza makroskopowa;
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych metoda porównania barw;
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U;
 • Oznaczenie odczynu pH gruntu;
 • Oznaczenie nasiąkliwości;
 • Oznaczenie zawartości ziarnprzekruszonych;
 • Obliczenie zawartości frakcji podstawowej, podziarna i nadziarna;
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych;
 • Oznaczenie kształtu ziarn;
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
 • Badania podstawowe przydatności gruntów spoistych do budowy nasypów (oznaczenie wilgotności naturalnej, oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Proctor), analiza sitowa, obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U, oznaczenie granicy płynności metodą Casagrande’a, oznaczenie granicy plastyczności, oznaczenie odczynu pH, opracowanie orzeczenia o jakości kruszywa);
 • Badania podstawowe przydatności gruntów niespoistych do budowy nasypów (oznaczenie wilgotności naturalnej, oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Proctor), analiza sitowa, obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U, oznaczenie wskaźnik piaskowego, oznaczenie kapilarności biernej, opracowanie orzeczenia o jakości kruszywa);
 • Badanie przydatności gruntów do stabilizacji cementem;
 • Orzeczenie o przydatności mieszanki do warstwy mrozoochronnej;
 • Teoretyczne opracowanie składu mieszanki stabilizowanej mechanicznie;
 • Opracowanie składu mieszanki stabilizowanej mechanicznie dla kruszywa naturalnego wraz z badaniami materiałów;

Projektowanie mieszanek gruntowo spoiwowych:

 • Obliczenie teoretyczne składu mieszanki gruntowo-spoiwowej;
 • Wykonanie zarobu wraz z przygotowaniem próbek gruntowo-spoiwowych z pielęgnacją;
 • Opracowanie składu mieszanki gruntowo-spoiwowej dla gruntów sypkich lub spoistych (analiza sitowa, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości: R7, R28);
 • Przygotowanie próbek gruntowo-spoiwowych o średnicy 8 lub 16 cm z pielęgnacją;
 • Orientacyjne oznaczenie ilości cementu w mieszance gruntowo-spoiwowej;
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej po 7 i 28 dniach;

Projektowanie i badania betonów cementowych:

 • Wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją;
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie dla próbek betonowych;
 • Oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych;
 • Badanie cech wytrzymałościowych betonu metodą nieniszczącą (młotek Schmidta);
 • Oznaczenie konsystencji;
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej;
 • Oznaczenie cech geometrycznych drobnych betonowych elementów prefabrykowanych;
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu;
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu;
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu;
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie dla krawężników betonowych;
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i obciążenie niszczące;
 • Teoretyczne opracowanie składu mieszanki z betonu cementowego;
 • Wykonanie zarobu wraz z przygotowaniem próbek i oznaczenie konsystencji i zawartości powietrza;
 • Opracowanie składu mieszanki betonu cementowego (analiza sitowa, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości: R7, R28);
 • Opracowanie składu mieszanki chudego betonu (analiza sitowa, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości: R7, R28);